Assessorament agrari

Oferim suport tècnic i assessorament als professionals del sector agrari, facilitant un ampli ventall de coneixements, eines i metodologies precises i innovadores per a la gestió de les seves empreses.

 • Tramitación y gestión de ayudas de la PAC.
 • Gestión integrada de plagas y trazabilidad.
 • Asesoramiento en condicionalidad.
 • Gestiones en registros específicos (RVC, Consejos Reguladores, etc)
 • Valoraciones, peritajes e informes técnicos.
Assessorament agrari
Consultoria agroalimentària

Consultoria agroalimentària

Treballem al costat de les empreses del sector agroalimentari, projectant instal·lacions i assessorant en la millora de processos i la seva adaptació als requeriments legals, especialment les del sector del sector vinícola, al qual se sent estretament vinculat.

 • Avantprojectes i projectes d'instal·lacions agràries i alimentàries.
 • Legalització d'activitats (Llei d'intervenció integral de l'Administració Ambiental).
 • Recerca i tramitació d'ajuts a les indústries agràries.
 • Projectes d'instal·lacions tècniques (elèctriques, frigorífiques-tèrmiques, contra incendis).
 • Gestions en registres específics (RIAAC, RSIPAC, Embotellador, etc.)
 • Seguretat alimentària (traçabilitat, APPCC).
 • Disseny i adaptació a les normes CE d'equips i maquinària.

Enginyeria del territori

Oferim un ampli ventall de solucions per a l'ordenació del territori i la gestió mediambiental, tot això des de la vessant de la conservació i valorització dels recursos naturals amb un criteri d'aprofitament i transformació positius.

 • Gestió i ordenació de finques rústiques.
 • Estudis d'impacte ambiental i paisatgístics.
 • Valoracions, peritatges i gestió d'expropiacions.
 • Treballs topogràfics.
 • Elaboració de cartografia tècnica.
 • Legalització d'obres i actuacions en SNU (camins, llits, etc.).
 • Gestió d'autoritzacions i concessions (rompudes forestals, obres hidràuliques, residus, etc.).
 • Estudis i càlcul d'emissions de carboni.
Enginyeria del territori
Assegurances agràries

Assegurances agràries

Les millors cobertures per als riscos més habituals de les explotacions agropecuàries. Us ajudem a protegir la seva explotació davant les adversitats climàtiques, com gelada, calamarsa, sequera, etc., i altres riscos vinculats a l'activitat agrària.

Us facilitarem la contractació de les pòlisses que s'adapten millor a les necessitats específiques de cada explotació, amb les màximes cobertures i la mínima inversió.